Varan du Nil - Varanus niloticus

DSC0507  Varan du Nil - Varanus niloticus