Tourterelle pleureuse - Streptopelia decipiens

DSC0299  Tourterelle pleureuse - Streptopelia decipiens