Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca

DSC4258  Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca DSC4260  Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca DSC4805  Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca