Vautour oricou - Torgos tracheliotos

DSC3210  Vautour oricou - Torgos tracheliotos