Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca

DSC2564  Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca DSC2564  Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca DSC2577  Ouette d'Egypte - Alopochen aegyptiaca